Właściwość

Zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 22.03.2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 771) komornikom powierza się następujące zadania:

 1. wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz zabezpieczenie roszczeń, w tym europejskich nakazów zabezpieczenia na rachunku bankowym, z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 155, z późn. zm.);
 2. wykonywanie innych tytułów wykonawczych oraz tytułów egzekucyjnych, które podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności;
 3. wykonywanie postanowień o zabezpieczeniu spadku lub sporządzanie spisu inwentarza;
 4. wykonywanie zadań określonych w innych ustawach.
 
 

Komornik, poza zadaniami określonymi w ust. 3, wykonuje następujące czynności:

 1. na zlecenie sądu albo wniosek powoda zobowiązanego przez sąd na podstawie art. 1391 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego – osobiście doręcza bezpośrednio adresatowi zawiadomienia sądowe, pisma procesowe oraz inne dokumenty sądowe za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty, albo stwierdza, że adresat pod podanym adresem nie zamieszkuje;
 2. na zlecenie podmiotu, o którym mowa w pkt 1, podejmuje czynności zmierzające do ustalenia aktualnego adresu zamieszkania adresata;
 3.  sporządza protokół stanu faktycznego;
 4.  na wniosek organizatora licytacji – sprawuje urzędowy nadzór nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 22.03.2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 771) w sprawach, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2, wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, z wyjątkiem spraw:

 1. o egzekucję z nieruchomości;
 2. o wydanie nieruchomości;
 3. o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości;
 4. o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy;
 5. w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.
 

Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji pisemne oświadczenie, że korzysta z prawa wyboru komornika (art. 10 ust. 3 u.k.s.).

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grudziądzu Bartłomiej Sokołowski jest właściwy do prowadzenia egzekucji w obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Gdańsku (obszar wskazany na mapie).

mapa - zakres terytorialny - kancelaria komornicza Grudziądz
Rewir komorniczy Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Grudziądzu Bartłomieja Sokołowskiego obejmuje właściwość Sądu Rejonowego w Grudziądzu (art. 8 ust. 1 u.k.s.), tj.:

Miasto:

86-300 Grudziądz


Gmina:

86-300 Grudziądz

86-320 Łasin

86-330 Gruta

86-318 Rogóźno

86-341 Świecie nad Osą


Miejscowości:

Annowo

Białobłoty

Białochowo

Białe Błota

Biały Bór

Bogdanki

Boguszewo

Brankówka

Budy

Bukowiec

Bursztynowo

Dąbrówka Królewska

Dusocin

Gać

Goczałki

Gogolin

Gołębiewko

Grabowiec

Gruta

Gubiny

Huta Strzelce

Jakubkowo

Jamy

Jankowice

Jasiewo

Karolewo

Kitnowo

Kitnówko

Kłódka

Kobylanka

Kozłowo

Leśniewo

Linowo

Lisie Kąty

Lisnowo

Lisnówko

Lniska

Marusza

Małe Lniska

Mały Rudnik

Mały Wełcz

Mełno

Mędrzyce

Mokre

Nicwałd

Nogat

Nowa Wieś

Nowe Błonowo

Nowe Jankowice

Nowe Mosty

Nowy Młyn

Okonin

Orle

Owczarki

Parski

Partęczyny

Pastwiska

Piaski

Pieńki Królewskie

Plemięta

Plesewo

Pokrzywno

Przesławice

Rogóźno

Rogóźno Zamek

Rozgarty

Ruda

Rychnowo

Salno

Skarszewy

Skurgwy

Słup

Słup Młyn

Sosnówka

Stare Błonowo

Stary Folwark

Szarnoś

Szczepanki

Szembruk

Szembruczek

Szonowo Szlacheckie

Sztynwag

Szynwałd

Szynych

Świerkocin

Święte

Turznice

Wałdowo Szlacheckie

Węgrowo

Widlice

Wielki Wełcz

Wielkie Lniska

Wiktorowo

Wybudowanie Łasińskie

Wydrzno

Zakurzewo

Zarośle

Zawda

Zawdzka Wola

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Ustawienia przechowywania cookies można zmienić w przeglądarce. Więcej informacji…