Egzekucja z nieruchomości

Stosownie do treści art. 921 § 1 k.p.c. egzekucja z nieruchomości należy do komornika działającego przy sądzie, w którego okręgu nieruchomość jest położona. Jeżeli nieruchomość jest położona w okręgu kilku sądów, wybór należy do wierzyciela. Jednakże z postępowaniem wszczętym na wniosek jednego wierzyciela połączone będą postępowania wszczęte na wniosek innych wierzycieli. W tym celu komornik, który rozpoczął egzekucję, o wszczęciu, a następnie o ukończeniu egzekucji zawiadomi komornika, do którego, stosownie do paragrafu poprzedzającego, mogłaby należeć egzekucja (art. 921 § 2 k.p.c.).

Egzekucja z nieruchomości stanowi jeden ze sposobów egzekucji świadczeń pieniężnych. Przepisy o egzekucji z nieruchomości znajdują zastosowanie do:

 1. egzekucji z nieruchomości sensu stricto,
 2. uproszczonej egzekucji z nieruchomości,
 3. egzekucji z ułamkowej części nieruchomości,
 4. egzekucji z użytkowania wieczystego,
 5. egzekucji z lokalu stanowiącego odrębną własność,
 6. egzekucji ze spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
 7. egzekucji ze statków morskich wpisanych do rejestru okrętowego,
 8. egzekucji przez sprzedaż przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego.


We wniosku o wszczęcie egzekucji z nieruchomości wierzyciel powinien dokładnie określić przedmiot egzekucji, tj. opisać nieruchomość oraz wskazać jej przeznaczenie, podać dokładny adres nieruchomości oraz numer księgi wieczystej (jeżeli nieruchomość ma założoną księgę wieczystą).

Wierzyciel powinien też wskazać miejsce zamieszkania uczestników postępowania.  Uczestnikami postępowania oprócz wierzyciela i dłużnika są również osoby, którym przysługują prawa rzeczowe ograniczone lub roszczenia albo prawa osobiste zabezpieczone na nieruchomości, a gdy przedmiotem egzekucji jest użytkowanie wieczyste, także organ, który zawarł umowę o użytkowanie wieczyste (art. 922 k.p.c.).

W wypadku egzekucji z własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego i prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, należy wskazać miejsce i adres siedziby spółdzielni mieszkaniowej.

Właściwość miejscową komornika w egzekucji z nieruchomości wyznacza miejsce położenia nieruchomości. Jeżeli nieruchomość jest położona w okręgu kilku sądów, wierzycielowi przysługuje prawo wyboru komornika.

W egzekucji z nieruchomości oraz w sprawach, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio, ustawodawca wyłączył wierzycielowi prawo wyboru komornika (art. 10 ust. 1 u.k.s.).

Wskutek wniosku wierzyciela o wszczęcie egzekucji z nieruchomości wymienionej we wniosku komornik wzywa dłużnika, aby zapłacił dług w ciągu dwóch tygodni pod rygorem przystąpienia do opisu i oszacowania (art. 923 k.p.c.).

Po upływie terminu określonego w wezwaniu dłużnika do zapłaty długu komornik na wniosek wierzyciela dokonuje opisu i oszacowania zajętej nieruchomości (art. 942 k.p.c.).

Jednocześnie z wysłaniem dłużnikowi wezwania komornik składa do sądu właściwego do prowadzenia księgi wieczystej wniosek o wpis o wszczęciu egzekucji lub o złożenie wniosku do zbioru dokumentów, wraz z odpisem wezwania do zapłaty (art. 924 § 1 k.p.c.).

Zajęcia nieruchomości dokonuje się przez:

 1. wezwanie dłużnika do zapłaty długu,
 2. zawiadomienie pozostałych uczestników postępowania o wszczęciu egzekucji,
 3. przesłanie do właściwego sądu wniosku o dokonanie w księdze wieczystej wpisu o wszczęcie egzekucji lub o złożenie wniosku do zbioru dokumentów.


W stosunku do dłużnika nieruchomość jest zajęta z chwilą doręczenia mu wezwania. W stosunku do dłużnika, któremu nie doręczono wezwania, jako też w stosunku do osób trzecich, nieruchomość jest zajęta z chwilą dokonania wpisu w księdze wieczystej lub złożenia wniosku komornika do zbioru dokumentów (art. 925 § 1 k.p.c.).

Jednakże w stosunku do każdego, kto wiedział o wszczęciu egzekucji, skutki zajęcia powstają z chwilą, gdy o wszczęciu egzekucji powziął wiadomość, chociażby wezwanie nie zostało jeszcze dłużnikowi wysłane ani wpis w księdze wieczystej nie był jeszcze dokonany (art. 925 § 2 k.p.c.).

W stosunku do dłużnika zajęcie jest skuteczne z chwilą doręczenia mu wezwania o zapłatę długu, gdy zaś wezwanie nie zostało mu doręczone, chwilą tą jest dokonanie wpisu w księdze wieczystej lub złożenie wniosku komornika do zbioru dokumentów. Ustalając „chwilę dokonania wpisu w księdze wieczystej” (art. 925 § 1 zdanie drugie k.p.c.) należy przyjąć, że zajęcie następuje w dacie złożenia wniosku o wpis ostrzeżenia w sądzie prowadzącym księgę wieczystą, albowiem zgodnie z art. 29 u.k.w.h. wpis w księdze wieczystej ma moc wsteczną od chwili złożenia wniosku o dokonanie wpisu. 

Wobec każdego, kto powziął wiadomość o wszczęciu egzekucji z nieruchomości – dłużnika, innych uczestników postępowania, osób trzecich – skutki zajęcia powstają z tą chwilą, choćby nie nastąpiło jeszcze doręczenie dłużnikowi wezwania do zapłaty ani wpis ostrzeżenia do księgi wieczystej. Dla powstania wskazanego skutku procesowego nie ma znaczenia źródło, z którego pochodzi informacja o wszczęciu egzekucji z nieruchomości. 

W zakresie egzekucji z nieruchomości Komornik Sądowy Bartłomiej Sokołowski jest właściwy do prowadzenia egzekucji w obszarze właściwości Sądu Rejonowego w Grudziądzu (art. 8 ust. 1 u.k.s. oraz ust. 2 u.k.s.):

Miasto:

86-300 Grudziądz

Gmina:

86-300 Grudziądz

86-320 Łasin

86-330 Gruta

86-318 Rogóźno

86-341 Świecie nad Osą

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Ustawienia przechowywania cookies można zmienić w przeglądarce. Więcej informacji…