OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW TO1U/00053112/5

Photo by Ari Crespo

Komornik  Sądowy  przy   Sądzie  Rejonowym  w  Grudziądzu  Bartłomiej   Sokołowski  na  podstawie  art. 953 § 1 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że

w dniu 27.09.2021 r.

o godz. 12:30  w sali nr 21

w Sądzie Rejonowym w Grudziądzu ul. Sikorskiego 19/23, 86-300 Grudziądz 

odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Bydgoskiej 20/31, dla której Sąd Rejonowy w Grudziądzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr TO1U/00053112/5.  Nieruchomość stanowi lokal mieszkalny. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 38,70 m2. Na układ funkcjonalny lokalu składają się: dwa pokoje, kuchnia, łazienka, wc i przedpokój. Lokal położony jest na pierwszym piętrze wielorodzinnego budynku mieszkalnego (II kondygnacja).  Do lokalu przynależy piwnica o pow. 4,84 m2. Lokal posiada balkon.

Z własnością lokalu związany jest udział wynoszący 4354/1770823 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali (KW Nr TO1U/00036980/5).

Suma oszacowania nieruchomości wynosi 148.000,00 zł. Cena wywołania wynosi 3/4 sumy oszacowania, tj. 111.000,00 zł.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania, tj. 14.800,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Wpłaty rękojmi należy dokonać na rachunek bankowy komornika w Banku Polska Kasa Opieki S.A. w Warszawie nr 31 1240 1183 1111 0010 9446 3704 

Egzekucja ma na celu zniesienie współwłasności.

W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły (art. 976 § 1 k.p.c.).

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia (art. 977 k.p.c.).

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno przeglądać w sądzie akta postępowania egzekucyjnego.

Poinformuj znajomych

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Ustawienia przechowywania cookies można zmienić w przeglądarce. Więcej informacji…