OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW TO1U/00026447/4

Photo by Ari Crespo

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ  LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW TO1U/00026447/4 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grudziądzu Bartłomiej Sokołowski na podstawie art. 953 § 1 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że

w dniu 03.09.2021 r.

o godz. 9:15 w sali nr 21

w Sądzie Rejonowym w Grudziądzu ul. Sikorskiego 19/23, 86-300 Grudziądz 

odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej w m. Okonin 76/3, 86-330 Mełno, dla której Sąd Rejonowy w Grudziądzu prowadzi księgę wieczystą nr TO1U/00026447/4. Nieruchomość stanowi lokal mieszkalny. Lokal położony jest na parterze ( I kondygnacja) budynku mieszkalnego. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 32,50 m2, na  którą składają się: pokój, kuchnia, łazienka oraz pomieszczenie użytkowe na poddaszu. Łazienka nie przylega do mieszkania. Z własnością lokalu związany jest udział wynoszący 65/438 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali (Nr KW TO1U/00025866/0).

Suma oszacowania nieruchomości wynosi 46.000,00 zł. Cena wywołania wynosi 2/3 sumy oszacowania, tj. 30.666,67 zł.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania, tj. 4.600,00  najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Wpłaty rękojmi należy dokonać na rachunek bankowy komornika w Banku Polska Kasa Opieki S.A. w Warszawie nr 31 1240 1183 1111 0010 9446 3704.

W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły (art. 976 § 1 k.p.c.).

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia (art. 977 k.p.c.).

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno przeglądać w sądzie akta postępowania egzekucyjnego.

 

Poinformuj znajomych

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Ustawienia przechowywania cookies można zmienić w przeglądarce. Więcej informacji…